30% sleva na všechno! Využijte slevu do 30-06-2022. | Váš kód: HAPPYDAYS30

PŘÍLOHA Č. 1 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly sestaveny za účelem zajištění lepší obsluhy Uživatelů Služeb poskytovaných Pixers Eu sp. z o.o. („My”) na portálu pixers.pl, kteří se zajímají o to, jak se online využívají jejich údaje umožňující identifikaci. Žádáme Uživatele, aby si pozorně přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů a snažili se podrobně pochopit, jak na našich webových stránkách shromažďujeme, využíváme chráníme nebo jinak zpracováváme údaje umožňující identifikaci a údaje neumožňující identifikaci. VUŽÍVÁNÍ LIBOVOLNÉ ČÁSTI NAŠÍ SLUŽBY ZNAMENÁ, ŽE Uživatel PŘIJAL POSTUPY DEFINOVANÉ V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Zároveň je nutno uvést, že tyto zásady ochrany osobních údajů představují splnění informační povinnosti z čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úřední věstník EU L 2016, č. 119, str. 1), dále uváděného jako „Nařízení“.

JAKÉ DRUHY INFORMACÍ SHROMAŽĎUJEME OD UŽIVATELŮ NAŠICH SLUŽEB?

Námi shromažďované informace lze rozdělit do dvou kategorií: údaje umožňující identifikaci a údaje neumožňující identifikaci. Údaje umožňující identifikaci zahrnují veškeré informace, které lze využít k důkladné identifikaci Uživatele. Údaje neumožňující identifikaci jsou veškeré hromadné informace nebo informace, které nemohou posloužit k odhalení identity Uživatele. Následující sekce popisují, jak shromažďujeme a využíváme všechny údaje umožňující identifikaci a údaje neumožňující identifikaci. Výše uvedené informace lze spojit s Uživatelem, pokud se nám Uživatel rozhodne uvést osobní údaje o své osobě v souladu s Podmínkami využívání Služeb, a pokud jsme povinni zveřejnit protokoly ze serverů v důsledku právních opatření, mohou některé třetí strany, jako je dodavatel internetových služeb Uživatele, propojit naše anonymní technické údaje s Uživatelem, přičemž využijí informace, které přesahují informace nacházející se na našich serverech.

Můžeme také využívat soubory cookie, navigační signály nebo jiné anonymní sledovací informace, abychom zlepšili interakci našich serverů s počítačem Uživatele. Můžeme také navázat spolupráci s externími zadavateli reklamy, kteří mohou (sami nebo prostřednictvím svých partnerů) umisťovat nebo rozeznávat unikátní soubory cookie v internetovém prohlížeči Uživatele.

JAKÉ DRUHY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMAŽĎUJEME?

Při podávání objednávky na poskytování služeb nebo registraci na našich webových stránkách může být Uživatel požádán o uvedení svého jména a příjemní, adresy elektronické pošty, poštovní adresy, telefonního čísla, informací o platební kartě, čísla sociálního pojištění nebo jiných specifických informací, jejichž uvedení je nezbytné pro využití našich Služeb.

V okamžiku vyjádření souhlasu s tím, že budeme Uživateli zasílat informace umožňující to, aby nakupoval za sníženou cenu (slevy, akce), nebo speciální nabídky, s pomocí kontaktního formuláře, zpracováváme jen Uživatelem dobrovolně uvedené jeho následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, datum narození. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se kontaktním formulářem web-push rozumí veškerá sdělení obsahující marketingové informace, které zasíláme Uživateli během používání stránek pixers.pl a během návštěvy jiných webových stránek.

Uživatel může také souhlasit se zasíláním marketingových upozornění s pomocí sdělení vyjádřeného internetovým prohlížečem, který používá (web-push). V takovém případě Správce nezpracovává osobní údaje Uživatele, protože operuje výhradně s údaji, které jsou v okamžiku používání uloženy v paměti prohlížeče. Správce nemá přístup k údajům shromážděným v internetovém prohlížeči Uživatele. Tento souhlas může být odvolán změnou nastavení internetového prohlížeče,

KDO SPRAVUJE VAŠE ÚDAJE?

Správcem osobních údajů je Pixers Eu sp. z o.o. se sídlem v Polsku, ul. Rynek 19, 59-400 Jawor, Polska, registrovaná u Okresního soudu pro Wrocław - Fabryczna ve Vratislavi, VI. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku pod č. KRS 889917, DIČ (NIP) 8971887843. Můžete kontaktovat správce odesláním zprávy elektronickou poštou na emailovou adresu: contact@pixers.cz nebo cestou tradiční pošty na adresu: Pixers Eu sp. z o.o., ul. Rynek 19, 59-400 Jawor, Polsko. Ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů můžete kontaktovat Správcem jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů („IOD“) cestou elektronické pošty na emailové adrese: contact@pixers.cz nebo cestou tradiční pošty na adresu: Pixers Eu sp. z o.o., ul. Rynek 19, 59-400 Jawor, Polsko.

KDY SBÍRÁME INFORMACE?

Shromažďujeme osobní údaje od Uživatele, když si Uživatel vytváří účet, podává objednávku, přihlašuje se k odběru newsletteru nebo zadává jiné informace na našem portálu. Navíc pokaždé, když Uživatel získá přístup k našim Službám, naše servery automaticky shromažďují informace z webového prohlížeče nebo zařízení Uživatele. Tyto informace zahrnují IP adresu Uživatele a druh internetového prohlížeče (pokud Uživatel používá prohlížeč), identifikační číslo zařízení, lokalizaci (pokud má Uživatel tuto funkci zapnutou), dodavatele internetových služeb nebo dodavatele bezdrátových služeb, přesměrovávající stránky/výchozí stránky, druh platformy, datum/časové razítko a počet kliknutí, začátek a konec každé relace, druh marketingových materiálů zasílaných Uživateli přizpůsobených jeho nákupním preferencím (kontaktní formuláře web-push; nabídky zasílané mailem apod.), prohlédnuté a do košíku umístěné objednávky a způsob jejich prohlížení.

JAK VYUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE UŽIVATELE?

Můžeme využívat informace, které získáme od Uživatele, v souladu s tím, co je napsáno výše, za účelem rychlého zpracování všech transakcí Uživatele a zasálání mailových zpráv týkajících se objednávky podané Uživatelem nebo libovolných jiných Služeb. Informace sesbírané automaticky z internetového prohlížeče nebo zařízení Uživatele nám umožňují zlepšení našich Služeb. Můžeme tyto informace využívat k analyzování tendencí týkajících se zatížení našich serverů, poskytování Služeb, zabraňování podvodů, hromadného monitorování provozu návštěvníků a shromažďování širokého rozpětí demografických informací. Tyto údaje nezveřejňujeme externím subjektům s výjimkou Dodavatele služeb v případě zpracovávání nákupu Uživatele.

Zpracováváme osobní údaje za účelem plnění a zdokumentování smluv, které nás pojí, zasílání zpráv elektronickou poštou týkajících se podaných objednávek nebo za účelem realizace jiných služeb poskytovaných Správcem. Právním základem takovéhoto zpracovávání osobních údajů je plnění smlouvy - čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Zpracováváme osobní údaje v souladu s platnou legislativou, které podléháme, především s předpisy týkajícími se např. účelů spojených s obsluhou Služby a fakturování v rámci zveřejnění osobních údajů veřejným orgánům - právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Na základě doplňujícího souhlasu vyjádřeného Uživatelem zpracováváme osobní údaje pro marketingové účely, především poskytování služby newsletteru nebo zasílá bonusů (nebo slev) a jiných marketingových informací Uživateli na základě údajů předaných Správci pomocí kontaktního formuláře, kontaktování Uživatele zástupcem oddělení call center Správce, na základě a v rozsahu souhlasu uděleného Uživatelem. Základem takového zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Můžeme zpracovávat osobní údaje za účelem realizace právně opodstatněných zájmů Správce spočívajících především ve zpracování osobních údajů způsobem spočívajícím v provedení analýzy a vedení statistik pro marketingové účely, včetně profilování, stanovení nebo vymáhání nároků nebo obrany před takovýmito nároky - právní základ je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Osobní údaje získané ze souborů cookies uložených v prohlížečích nebo zařízeních zpracováváme za účelem realizace právně opodstatněných zájmů Správce, spočívajících především ve výkonu analytických nebo statistických úkonů, správních úkonů týkajících se poskytovaných Služeb, prevence podvodů nebo sledování agregovaného pohybu Uživatelů webových stránek. Právním základem takového zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Uživateli přináleží právo na vznesení odporu vůči zpracovávání jeho osobních údajů pro marketingové účely způsobem spočívajícím v provedení analýzy a vedení statistik, včetně profilování, v rozsahu, v němž je toto zpracovávání spojené s tímto cílem. Po vznesení odporu Správce nemá právo zpracovávat osobní údaje Uživatele pro takovéto účel.

JAK CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE UŽIVATELŮ?

Nevyužíváme skenování zranitelnosti a/nebo skenování z hlediska standardů PCI. Osobní údaje Uživatele jsou chráněny zabezpečenými sítěmi a jsou přístupné jen pro omezený počet osob, které mají zvláštní přístupová práva do takovýchto systémů a jsou zavázány zachovávat důvěrnost těchto informací. Kromě toho jsou všechny zvlášť chráněné/úvěrové informace zašifrovány s pomocí technologie Transport Layer Security (TLS). Zavedli jsme různá bezpečnostní opatření, která se uplatňují, když Uživatel podává objednávku, zadává nebo odesílá údaje nebo k nim získává přístup. Všechny transakce jsou zpracovávány přes operátora obsluhujícího platby a s tím spojené údaje nejsou uchovávány ani zpracovávány na našich serverech.

DALŠÍ INFORMACE

Pokud se Uživatel rozhodne spojit svůj účet s účtem na Facebooku nebo libovolným jiným portálem, obdržíme a budeme uchovávat základní údaje týkající se registrace účtu, které Uživatel předávám takovémuto portálu, jako je jméno a příjmení, mailová adresa, Uživatelské jméno a URL adresa strany profilu. Můžeme také získat a zobrazovat obsah z kanálu aktivit spojený s využíváním našich Služeb uživatelem nebo jiné informace z portálu Facebook a jiných souvisejících stránek, včetně obsahu domovské stránky, aktualizace stavu, komentáře, fotografie a informací o místě pobytu v rozsahu, v němž nám Uživatel udělí přístup k informacím z takovýchto stránek.

VEŘEJNÉ INFORMACE

Pokaždé, když Uživatel zveřejní nějaký obsah, komentář nebo jiný materiál s využitím našich Služeb, můžeme použít název Uživatele na webových stránkách ve spojení s tímto obsahem a můžeme dle vlastního uvážení povolit jiným Uživatelům vyhledávat informace na našich webových stránkách, včetně informací o Uživateli. Upozorňujeme, že všechny informace, které Uživatel publikuje na našich webových stránkách, jsou veřejně dostupné. Jiní Uživatelé mohou Uživatele kontaktovat prostřednictvím těchto komentářů a obsahu. Můžeme šířit – prostřednictvím internetu a jiných médií – jiné materiály odeslané Uživatelem během používání našich Služeb.

Používáme „SOUBORY COOKIE“?

Ano. Soubory cookie jsou malé soubory, které webové stránky nebo dodavatel služeb zasílá na pevný disk počítače Uživatele prostřednictvím internetového prohlížeče Uživatele (pokud s tím Uživatel souhlasí). Soubory cookie umožňují systémům webových stránek nebo dodavateli rozpoznat internetový prohlížeč Uživatele a ukládání a zapamatování jistých informací. Využíváme soubory cookie k monitorování některých druhů informací během návštěvy Uživatele na našich webových stránkách nebo během používání našich služeb. Na příklad využíváme soubory cookie k zapamatování a zpracovávání informací o službách uložených Uživatelem v košíku. Tyto informace nám také pomáhají porozumět preferencím Uživatele na základě dřívější nebo současné aktivity na webových stránkách, což nám umožňuje dodávat Uživateli lepší služby. Využíváme soubory cookie také k přípravě hromadných údajů týkajících se provozu na webových stránkách a interakce s webovými stránkami tak, abychom v budoucnu mohli nabízet Uživatelům lepší dojmy z využívání stránek a na nich nabízených nástrojů. Soubory cookie umožňují správnou činnost našich Služeb. V souvislosti s tím, pokud je internetový prohlížeč Uživatele nastaven tak, aby odmítal všechny soubory cookie, nemusí Služby fungovat správně v daném internetovém prohlížeči. Uživatelé, kteří nesouhlasí s používáním souborů cookie, přebírají plnou zodpovědnost za případnou ztrátu funkčnosti našich Služeb.

SOUBORY COOKIE POUŽÍVÁME, ABYCHOM:

• zapamatovali s a zpracovávali informace o Uživatelem prohlížené nabídce Služeb během návštěvy webových stránek pixers.pl a konkrétních službách uložených Uživatelem v košíku během podávání objednávky,
• pochopili a uložili preference uživatele pro budoucnost,
• ukládali informace o zobrazených reklamách.
Uživatel se může rozhodnout, že ho počítač Uživatele bude informovat pokaždé, když bude zasílán soubor cookie. Alternativně si Uživatel může vybrat možnost vypínající podporu všech souborů cookie. Tato nastavení lze změnit v internetovém prohlížeči (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Internet Explorer). Každý prohlížeč je trochu jiný, proto je Uživatel povinen využít menu nápovědy internetového prohlížeče, aby se dozvěděl, jak změnit nastavení týkající se souborů cookie. Upozorňujeme ale, že pokud Uživatel vypne podporu souborů cookie, nemusí naše Služby pracovat v tomto prohlížeči správně, přičemž Uživatel může nadále podávat objednávky.

POUŽÍVÁME „NAVIGAČNÍ SIGNÁLY“?

Ano. Navigační signály („Web beacons”), známé také jako neviditelné objekty gif („clear gif”) nebo značky akce („action tags”), jsou malé průhledné grafické obrázky, které se často používají ve spojení se soubory cookie k další personalizaci webových stránek a Služeb, které zajišťujeme našim Uživatelům, a také k shromáždění omezeného souboru informací o Uživatelích navštěvujících naše webové stránky. Navigační signály můžeme také využít v mailových zprávách pro lepší pochopení chování našich zákazníků. Navigační signály nespojujeme se žádnými údaji umožňujícími identifikaci.

POUŽÍVÁME „METADATA“?

Ano. Když Uživatel využívá náš portál jako umělec, zaznamenáváme také veškerá metadat spojená s obrazy zaslanými Uživatelem. Metadata jsou obvykle technické údaje spojené s obsahem zasílaným Uživatelem. Metadata mohou na příklad popisovat jak, kdy a kým by daný obsah stažený a formátovaný. Upozorňujeme ale, že žádné z těchto automaticky shromažďovaných technických informací nejsou spojené se žádnou identifikovanou osobou v okamžiku jejich shromažďování.

POUŽÍVÁME „IDENTIFIKÁTORY ZAŘÍZENÍ“?

Pokaždé, když Uživatel získá přístup k našim Službám s pomocí mobilního zařízení (jako je telefon nebo tablet), můžeme shromažďovat a uchovávat na takovémto mobilním zařízení Uživatele a/nebo vzdáleně uchovávat (také na více než jednom místě) tak zvané „identifikátory zařízení“ a získávat k nim přístup. Identifikátory zařízení jsou malé soubory s daty nebo podobné struktury dat, které jsou uchovávány na mobilním zařízení Uživatele nebo jsou propojené s takovýmto zařízením a které umožňují jednoznačnou identifikaci mobilního zařízení Uživatele. Identifikátory zařízení mohou být údaje spojené s hardwarovými prvky mobilního zařízení nebo údaje spojené s operačním systémem nebo jiným softwarem mobilního zařízení. Identifikátory zařízením mohou zajistit nám nebo externím partnerům informace týkající se toho, jak si Uživatel prohlíží naše Služby a jak je využívá, což nám pomáhá se sestavováním zpráv a zajišťováním personalizovaného obsahu a reklam. Upozorňujeme, že některé funkce námi zajišťovaných Služeb nemusí pracovat správně, pokud je vypnuto používání identifikátorů zařízení, mohou být v nepořádku nebo nedostupné.

ANALYTICKÉ SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE WEBOVÝCH STRÁNEK A APLIKACE

Využíváme služby externích dodavatelů analytických služeb („Dodavatelé analytických služeb“), jako je např. Google. Pomáhají nám analyzovat způsob, jak uživatelé využívají naše Služby, a měřit pohyb na webových stránkách a tendence týkající se využívání Služeb. Tyto nástroje shromažďují informace zasílané zařízením Uživatele nebo naší Službou, včetně webové stránky navštívené Uživatelem, doplňky a jiné informace, které nám pomáhají zlepšit naše Služby. Upozorňujeme, že občas můžeme změnit Dodavatele analytických služeb, jehož služeb využíváme. Informace vygenerované internetovým prohlížečem nebo zařízením Uživatele o jho používání našich Služeb budou dodány Dodavateli nebo Dodavatelům analytických služeb a nimi uchovávány. Dodavatelé analytických služeb budou využívat tyto informace k hodnocení způsobu využívání našich Služeb Uživatelem, sestavování zpráv týkajících se aktivit na webových stránkách nebo mobilních zařízeních pro naše účely a poskytování jiných služeb spojených s využíváním webových stránek a sítě. Dodavatelé analytických služeb mohou také předávat tyto informace třetím stranám, pokud jsou k tomu vázáni právními předpisy nebo pokud takové třetí strany zpracovávají údaje jménem Dodavatelů analytických služeb. Sbíráme a využíváme tyto analytické údaje společně s analytickými údaji pocházejícími od jiných Uživatelů způsobem, který v opodstatněné míře znemožňuje jejich využívání k identifikaci konkrétních Uživatelů. Používáním našich webových stránek Uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů Dodavateli analytických služeb výše definovaným způsobem a pro výše definované účely.

JAK VYUŽÍVÁME MAILOVOU ADRESU UŽIVATELE?

Při tvorbě účtu nebo podávání objednávky vyžadujeme po Uživateli uvedení jeho mailové adresy. Mailovou adresu Uživatele využíváme jak pro účely zpracování transakcí (např. zasílání upozornění týkajících se stavu objednávky), tak i pro propagační účely (např. zasílání newsletterů, nabídek týkajících se nových smluv, upozornění na události a speciálních nabídek třetích stran). Námi zasílané mailové zprávy obsahují kód, který umožňuje naší databázi sledování způsobu využívání těchto mailových zpráv Uživatelem, včetně informací o tom, jestli byla daná mailová zpráva otevřena a na jaké odkazy se kliklo (v příslušných případech). Pokud by Uživatel dával přednost tomu, aby od nás nedostával mailové zprávy, musí nás kontaktovat elektronickou cestou na adrese: contact@pixers.cz. Vyhrazujeme si také právo na zasílání jistých sdělení, jako je oznámení týkající se služeb a administrativních zpráv, od jejichž zasílání Uživatel nemůže upustit.

INFORMACE O LOKALIZACI

Když Uživatel využívání naše Služby, automaticky dostáváme informace o lokalizaci Uživatele. Používáme různé technologie, abychom určili lokalizaci Uživatele, jako jsou lokalizační služby používaného operačního systému nebo internetového prohlížeče a údaje z čidel nacházejících se na zařízení Uživatele, a také informace z GPS.

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Sbíráme také demografické údaje. Využíváme je k přizpůsobení dojmů Uživatelů, ukazování obsahu, který by je dle našeho názoru mohl zajímat, a zobrazování obsahu shodujícího se s jejich preferencemi. Některé z těchto informací mohou být poskytnuty zadavatelům reklamy způsobem znemožňujícím identifikaci.

ÚDAJE POCHÁZEJÍCÍ Z ANKET PROBÍHAJÍCÍCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Občas můžeme mezi Uživateli provádět dobrovolné ankety. Vybízíme Uživatele, aby se takovýchto anket účastnili, protože nám dodávají podstatné informace umožňující vylepšování našich Služeb. Uživatel se také může přihlásit do některé ankety, kterou nabízíme Uživatelům. Veškerá doplňující pravidla týkající se vedení takovýchto anket budou Uživatelům uvedeny před účastí.

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ TŘETÍM STRANÁM

Neprodáváme, neobchodujeme ani jinak nepředáváme osobní údaje umožňující identifikaci externím subjektům bez předchozího vyrozumění Uživatele. Když si uživatel vytváří účet nebo podává objednávku, shromažďujeme různé informace týkající se Uživatele za účelem doplnění jeho online profilu. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, nezveřejňujeme osobní údaje umožňující identifikaci Uživatele jiným Uživatelům Služby. Netýká se to partnerů vedoucích webové stránky a jiných subjektů, které nám pomáhají s vedením našich webových stránek, podnikáním a obsluhou Uživatelů, pokud se tyto subjekty zavážou udržovat tyto údaje jako důvěrné. Uživatel ale bere na vědomí a souhlasí, že můžeme zveřejnit informace předané Uživatelem, pokud budeme jednat v dobré víře a získáme přesvědčení, že jsme k tomu oprávněni nebo povinni v souladu s právem nebo pokud s tím Uživatel souhlasí, včetně toho, že vyrozumíme Uživatele, že informace, které nám uvedl, budou zpřístupněny určitým způsobem, a Uživatel nám takovéto informace poskytne.

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ DŮVĚRNÝM TŘETÍM STRANÁM

Můžeme zveřejnit údaje neumožňující identifikaci Uživatele třetím stranám tak, aby nebylo možné poznat identitu Uživatele. Na příklad, když Uživatel získá přístup k našim webovým stránkám, my nebo naši dodavatelé služeb můžeme automaticky nakonfigurovat soubor cookie, který umožní rozpoznání internetového prohlížeče Uživatele během pohybu Uživatele po síti a prezentování informací a reklam na základě viditelných zájmů Uživatele. Můžeme zveřejnit údaje umožňující identifikaci Uživatele, občas ve spojení s údaji neumožňujícími identifikaci, s námi spojeným dodavatelům služeb, aby mohli realizovat jisté funkce našim jménem. Na příklad externí členové zákaznické podpory nebo dodavatelé technologické infrastruktury mohou získat přístup k údajům Uživatele za účelem poskytování služeb v jeho prospěch. K údajům Uživatele bude takovýto dodavatel služeb přistupovat jako k soukromým a důvěrným a nebude je využívat k jiným účelům, než jsou ty, které jsme povolili. Kromě toho můžeme někdy zveřejnit údaje umožňující identifikaci (jako jsou mailové adresy nebo poštovní adresy) týkající se naší databáze Uživatelů pečlivě zvoleným třetím stranám, aby mohly nabízet zboží a služby, které by dle našeho názoru mohly Uživatele zaujmout. Pokud Uživatel nechce dostávat nabídky od našich důvěryhodných partnerů, může změnit své mailové preference kdykoliv tak, že přejde do oddílu „Settings” (Nastavení) na našem portálu.

ODKAZY NA EXTERNÍ STRÁNKY

Nenabízíme a nezohledňujeme produkty nebo služby třetích stran na našich webových stránkách.

GOOGLE

Shrnutí požadavků týkajících se reklam Google lze najít v Reklamní pravidla Google. Byly zavedeny pro zajištění pozitivního dojmu Uživatelů. Na našich webových stránkách v současnosti nevyužíváme službu Google AdSense, ale můžeme to udělat v budoucnu.

SOUHLASÍME S NÁSLEDUJÍCÍMI VĚCMI:

• živatelé mohou navštěvovat naše webové stránky anonymně,
• po vytvoření těchto Zásad ochrany osobních údajů přidáme odkaz na ně na naší domácí stránku nebo jako minimální standard na první podstatnou stránku po vstupu na náš portál,
• odkaz na naše Zásadami ochrany osobních údajů obsahuje slovo „osobních“ a lze ho snadno najít na výše uvedených stránkách.

UŽIVATELÉ BUDOU VYROZUMĚNI O VŠECH ZMĚNÁCH V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

• na naší stránce věnované Zásadám ochrany osobních údajů,
• mailem obsahujícím informace o změně zásad ochrany soukromých údajů společně s označením změněných ustanovení.

UŽIVATELÉ MOHOU MĚNIT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE:

• zasláním nám mailové zprávy,
• přihlášením se ke svému účtu.

JAK NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY ZACHÁZEJÍ SE ŽÁDOSTMI O VYPNUTÍ SLEDOVÁNÍ?

Uznáváme žádosti o vypnutí sledování (žádost „Do Not Track”, DNT) a nesledujeme, neukládáme soubory cookie ani nepoužíváme reklamy, když je v prohlížeči Uživatele zapnutá možnost vypnutí sledování.

UMOŽŇUJÍ NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY SLEDOVÁNÍ CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ PRO ÚČELY BEHAVIORÁLNÍHO TARGETINGU?

Rádi bychom zdůraznili, že nepovolujeme sledování chování Uživatelů třetími stranami pro účely behaviorálního targetingu.

OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VĚKU UŽIVATELŮ

Omezení týkající se věku Uživatelů, kteří mohou využívat naše Služby, jsme stanovili v Podmínkách používání Služby. Žádná část naší Služby necílí na děti mladší 16 let. Naše Služby nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili osobní údaje dítěte mladšího 16 let bez souhlasu jeho rodičů, tyto informace co nejrychleji odstraníme. V souvislosti s tím v případě podezření, že jsme držiteli informací pocházejících od dítěte mladšího 16 let nebo se ho týkajících, žádáme o kontakt.

GEOGRAFICKÉ OMEZENÍ

Aktuálně jsou naše Služby určeny pro obyvatele libovolného státu a informace shromážděné v souvislosti se Službou (včetně údajů umožňujících identifikaci) jsou uchovávány a zpracovávány ve Francii. Uživatelé nemohou získat přístup ke Službě, používat ji ani se registrovat do Služby, pokud to zakazuje legislativa státu jejich bydliště.

BEZPEČÍ A OCHRANA

Zavedli jsme bezpečnostní opatření chránící před ztrátou nesprávným využíváním a změnou informací uchovávaných v naší databázi. Vyvíjíme veškeré opodstatněné úsilí, abychom zajistili bezpečný přenos informací mezi počítačem nebo mobilním zařízením a našimi servery. Žádné informace zasílané prostřednictvím internetu ale nejsou 100% bezpečné. Proto také nemůžeme zajistit nebo zaručit bezpečnost informací posílaných nám prostřednictvím internetu a nepřijímáme zodpovědnost za neúmyslné zachycení nebo nesprávné použití.

POKUD UŽIVATEL CHCE REZIGNOVAT NA DOSTÁVÁNÍ MAILOVÝCH ZPRÁV V BUDOCNU, MŮŽE:

• postupovat podle pokynů uvedených na konci každé mailové zprávy.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME INFORMACE UŽIVATELŮ?

Po uzavření nebo deaktivování účtu Uživatele můžeme uchovávat informace (včetně informací týkajících se profilu Uživatele) a zaslané obrazy pro účely spojené s tvorbou záložních kopií, archivní účely a/nebo účely spojené s audity. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu požadovanou k plnění smlouvy. V případě zpracování osobních údajů na základě vyjádřeného souhlasu údaje zpracováváme do okamžiku jeho odvolání. Období uchovávání a zpracovávání údajů může být prodlouženo o dobu promlčení nároků. Po vypršení výše uvedených období budou osobní údaje zpracovávány v rozsahu a po dobu definovanou ve všeobecně platných právních předpisech.

PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdokoliv, jehož osobní údaje zpracováváme, má právo požadovat přístup k obsahu údajů a požadovat jejich opravení, odstranění, omezení zpracování, vznesení odporu vůči zpracovávání údajů a právo na přenášení údajů. Pokud zpracování probíhá na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo souhlas kdykoliv odvolat bez vlivu na shodu zpracování, které probíhalo na základě souhlasu před jeho stažením, se zákonem. Subjektu osobních údajů náleží také právo podat stížnost k dozorčímu orgánu zabývajícímu se ochranou osobních údajů.

JINÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů Uživatele je nezbytné pro uzavření smlouvy a výkon právních povinností uložených na Správce údajů na základě právních předpisů. Nepředání údajů znemožní poskytování Služeb.

ZMĚNY V ZÁSADÁCH OCHRANY SOUKROMÝCH ÚDAJŮ

Veškeré shromážděné informace podléhají Zásadám ochrany osobních údajů platným v okamžiku, kdy byly tyto informace shromážděny. Občas ovšem můžeme upravovat a měnit naše Zásady ochrany osobních údajů. Pokud provedeme podstatné změny v těchto zásadách, bude Uživatel o takovýchto změnách informován prostřednictvím jejich zveřejnění na našich webových stránkách nebo zasláním mailové zprávy nebo jiného upozornění Uživateli. Uvedeme také, kdy takovéto změny vstoupí v platnost. Další využívání našich Služeb poté, co tyto změny vstoupí v platnost, znamená souhlas s tím, že je vázán ustanoveními změněných zásad.

KONTAKT

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů nás Uživatel může kontaktovat s využitím níže uvedených informací. Pixers Eu sp. z o.o. ul. Rynek 19, 59-400 Jawor, Polsko

DATUM ZMĚNY

Toto prohlášení ve věci soukromí bylo změněno 07.04.2021