PROVOZNÍ ŘÁD

ÚVOD

Anglická verze tohoto provozního řádu byla přeložena do jiných jazyků výhradně pro lepší pochopení. V případě odlišností mezi anglickou verzí a jejími překlady v jiných jazycích má prioritu anglická verze. V Provozním řádu najdete podmínky pro používání Webových stránek, práva a povinnosti a rozsah odpovědnosti Administrátora a Uživatelů. Používáním Webových stránek souhlasíte se všemi ustanoveními Provozního řádu.

DEFINICE

Kdykoliv se v Provozním řádu setkáte s následující termíny začínajícími velkými písmeny, musejí být tyto termíny rozuměny tak, jak je zde uvedeno:

 1. Administrátor – Pixers LTD se sídlem ve Velké Británii, 590 Kingston Road, Londýn SW20 8DN, zaregistrovaný v obchodním rejstříku Companies House pod číslem 07964145, nebo jeho právní zástupce, spravující Webové stránky.
 2. Grafika – grafický soubor, obraz nebo fotografie zobrazené a licencované v rámci Webových stránek za účelem poskytování Služby.
 3. Účet – prostor v rámci Webových stránek udržovaný podle zadání Poskytovatele služeb nebo Autora, kde jsou shromažďovány jejich údaje a informace o činnosti v rámci Webových stránek, a rovněž, z něhož jsou dostupné určité funkce Webových stránek.
 4. Zákazník – Uživatel nakupující Službu prostřednictvím Webových stránek.
 5. Profil Poskytovatele služeb – funkce Webových stránek zobrazující obchodní nabídku Poskytovatele služeb, jeho ochranné známky a popis obchodní činnosti nebo služeb, které mohou být zpřístupněny jiným Uživatelům.
 6. Webové stránky – internetový portál fungující na internetové adrese www.pixers.cz, spravovaný Administrátorem tak, aby umožňoval Poskytovatelům služeb poskytovat Zákazníkům Služby s využitím Grafik získávaných z jiných legálních zdrojů.
 7. Služba – tvorba grafických návrhů Poskytovatelem služeb pro zákazníka, v rámci Webových stránek, která spočívá v optimalizaci Grafiky požadované Zákazníkem při podávání objednávky podle jeho parametrů.
 8. Poskytovatel služeb (Prodejce) – Administrátorem schválený Uživatel nabízející své Služby v rámci Webových stránek.
 9. Uživatel – plnoletá fyzická osoba mající plnou právní způsobilost, právnická osoba nebo organizační jednotka nemající právní subjektivitu, jakož i nezletilá osoba a/nebo osoba nemající plnou právní způsobilost (pod podmínkou získání souhlasu zákonného zástupce), která má přístup ke službám nabízeným na Webových stránkách a která může Webové stránky používat současně jako Zákazník, jakož i Poskytovatel služeb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

 1. Uživatel bere na vědomí a akceptuje, že minimálními technickými podmínkami pro používání Webových stránek jsou společně:
  1. funkční a fungující koncové telekomunikační zařízení (počítač, tablet, smartphone, apod.) s přístupem na internet, které umožňuje zobrazovat grafické rozhraní uživatele Webových stránek;
  2. nainstalovaný a aktualizovaný internetový prohlížeč: Microsoft Internet Explorer 8.0 nebo jeho novější verze, Mozilla Firefox 20.0 nebo jeho novější verze, Apple Safari 4.0 nebo jeho novější verze a Google Chrome 23.0 nebo jeho novější verze;
  3. aktivní e-mailový účet;
  4. zapnutá podpora Javascipt a textových souborů cookies.
 2. Administrátor používá textové soubory cookies. „Cookie“ je malé množství dat umístěné na žádost serveru Administrátora (first-party cookie) na koncovém telekomunikačním zařízení Uživatele (např. v počítači, smartphonu, apod.) při prohlížení Webových stránek, které server přečte při novém připojení z tohoto zařízení. Používání souborů cookies nemá za následek konfigurační změny v zařízeních Uživatele ani v softwaru nainstalovaném na těchto zařízeních.
 3. Administrátor používá následující typy cookies:
  1. relační – uložené na koncovém telekomunikačním zařízení Uživatele pouze dočasně, do té doby, než uživatel opustí Webové stránky, vypne prohlížeč nebo do okamžiku odhlášení se z Webových stránek; a rovněž
  2. permanentní – uložené na koncovém telekomunikačním zařízení Uživatele po celou dobu nebo do okamžiku jejich odstranění Uživatelem.
 4. Uživatel souhlasí s tím, aby Administrátor používal rovněž externí cookies (third-party cookies) (i) pro zobrazování multimediálního obsahu na Webových stránkách, které jsou stahovány z externích webových stránek; (ii) pro sběr všeobecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických nástrojů; a rovněž (iii) pro používání interaktivních funkcí za účelem popularizace Webových stránek prostřednictvím sociálních sítí.
 5. Uživatel může stanovit podmínky používání souborů cookies ve svém nastavení internetového prohlížeče. Zejména může každý Uživatel vypnout mechanismus cookies v internetovém prohlížeči svého koncového telekomunikačního zařízení. Vypnutím mechanismu však může ztížit nebo znemožnit používání Webových stránek.
 6. Více o souborech cookies je uvedeno v Zásadách o ochraně osobních údajů, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Provozního řádu

PRÁVNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

 1. Pokud Provozní řád nehovoří jinak, umožní Administrátor Uživateli používat Webové stránky výhradně v rámci jejich účelu a funkčnosti a v rozsahu stanoveném pro danou kategorii Uživatele, a to pod podmínkou, že (i) bude dodržovat platné zákony, jak při vykonávání hospodářské činnosti jako Poskytovatel služeb, v rozsahu autorských práv, tak i v každém jiném rozsahu důležitém pro řádné, kompletní a nerušené fungování Webových stránek, (ii) se zdrží jakýchkoliv zásahů do Webových stránek, ať už infikováním viry nebo jiným škodlivým softwarem, nebo neoprávněným přehráváním, předáváním nebo používáním zdrojových kódů nebo jiného obchodního tajemství Administrátora, a rovněž (iii) se zdrží protiprávního přidávání protiprávního obsahu na Webové stránky a protiprávního používání prvků Webových stránek, včetně označení podniku, zboží, služeb, jakož i ostatních chráněných předmětů duševního vlastnictví.
 2. Obsah, údaje nebo jiné informace přidané Uživatelem na Webové stránky, včetně do Účtu, jsou jeho vlastnictvím a Uživatel je za ně vždy výhradně zodpovědný, zvláště za zákonnost těchto informací, za jejich splnění podmínek Provozního řádu a za jejich používání v rámci Webových stránek. Uživatel umístěním těchto informací v rámci Webových stránek zmocňuje Administrátora je používat za účelem zajištění plné funkčnosti Webových stránek.
 3. Pokud Uživatel na Webové stránky umístí díla ve smyslu ustanovení autorského zákona, včetně zákonem chráněných Grafik, uděluje tím Administrátorovi, pro zajištění plné funkčnosti, propagace a rozvoje Webových stránek, neexkluzivní, bezplatnou a časově a teritoriálně neomezenou licenci k jejich používání, a to pro všechny formy využití známé v okamžiku jejich umístění a potřebné pro realizaci cíle, o němž se hovoří výše, včetně oprávnění k:
  1. záznamu a opakovanému použití díla prostřednictvím výsledků díla vytvořených jakoukoliv technikou, včetně tiskařské a reprografické techniky, magnetického záznamu a digitální techniky,
  2. use the works, in whole or in part, and combine them with other materials, and modify these materials in whatever fashion the Administrator deems appropriate, in particular by compiling or merging works of different Users,
  3. používání děl v plném rozsahu nebo používání částí díla, včetně jejich spojování s jinými materiály a modifikování těchto děl způsobem, jaký Administrátor uzná za vhodný, včetně sestavování nebo spojování děl pocházejících od různých Uživatelů,
  4. umísťování děl v databázích Webových stránek a k používání děl pro propagaci a reklamu Webových stránek, včetně jejich modifikování způsobem, jaký Administrátor uzná za vhodný; a rovněž
  5. veřejnému vystavení, zobrazení, reprodukci, vysílání a reemitování, k elektronické distribuci a rovněž veřejnému sdílení díla takovým způsobem, aby každý k němu mohl mít přístup v libovolném místě a v čase; přičemž Administrátor je zejména oprávněn mimo jiné umísťovat dílo na všech internetových podstranách Webových stránek a představit dílo jiným Uživatelům.
 4. Výše uvedená licence zůstává v platnosti i poté, když Uživatel přestane používat služby těchto Webových stránek, pozastaví nebo odstraní svůj Účet, a rovněž poté, co jej Administrátor odstraní z Webových stránek.
 5. Aby se předešlo pochybnostem, Uživatel (i) opravňuje Administrátora zmocňovat třetí osoby k používání děl pro účely uvedené v odst. 3 tohoto článku, a kromě toho (ii) opravňuje Administrátora k výkonu závislého autorského práva a k jeho povolování, a to pro všechny formy využití, jak je uvedeno v odst. 3 tohoto článku.
 6. Administrátor si vyhrazuje právo zablokovat, odstranit nebo jinak zamezit přístupu k obsahu, údajům a informacím uloženým v rámci Webových stránek na zadání Uživatele, pokud obdrží úřední oznámení nebo získá věrohodné informace o protiprávní povaze tohoto obsahu, údajů nebo informací nebo s nimi spojené činnosti, nebo v ostatních případech uvedených v Provozním řádu nebo v platných zákonech.

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 1. Administrátor neposkytuje Službu, neprověřuje, zda splňuje zákony, dobré mravy nebo jakékoliv standardy, ani v souvislosti se Službou neuděluje žádné záruky ani garance týkající se její formy, obsahu nebo jiných aspektů. Administrátor poskytuje Uživatelům místo a nástroje, kde a díky nimž mohou nabízet, objednávat respektive poskytovat Službu, vstupovat do přímých právních a ekonomických vztahů, a to na vlastní náklady a odpovědnost.
 2. Administrátor zajišťuje, aby Webové stránky splňovaly očekávání Uživatelů, ale nezaručuje, že budou fungovat bez nedostatků a poruch. Pokud tomu nebrání bezvýhradně platné zákony, vylučuje Administrátor svou odpovědnost z důvodu záruky nebo jinou odpovědnost, která by mohla vyplývat z nedokonalostí Webových stránek.
 3. Uživatelé akceptují, že Webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí portály, internetové strany a aplikace, které nejsou jeho vlastnictvím ani na něm nejsou jinak závislé nebo jím kontrolované. Uživatelé potvrzují, že přístup k Webovým stránkám může být umožněn pomocí nástrojů nebo služeb třetích subjektů. V každém případě spojování nebo využívání zdrojů a dohod třetích subjektů je spojeno s náklady a rizikem Uživatele. Administrátor Uživatele vyzývá, aby se seznámili s podmínkami služeb takových třetích subjektů, a aby tak poznali svá práva a povinnosti.
 4. Poskytovatel služeb přijetím Zákazníkovy objednávky prohlašuje a garantuje, že disponuje profesionálními dovednostmi a technickými možnostmi pro poskytování Služby v souladu s objednávkou Zákazníka. Poskytovatel služeb je povinen vynaložit veškeré úsilí pro splnění Smlouvy.
 5. Poskytovatel služeb se zavazuje Zákazníkovi nepředávat reklamní informace, telefonní číslo, e-mailovou adresu, webovou adresu strany, čísla Skype apod., ani jinak umožňovat komunikaci mezi Zákazníkem a Poskytovatelem služeb, bez zprostředkování Webových stránek, nebo vyzývat k transakcím mimo Webové stránky.
 6. Poskytovatel služeb opravňuje Administrátora používat název podniku Poskytovatele služeb, jeho ochranné známky nebo ochranné známky pro služby, a rovněž jiná, zákonem chráněná označení, týkající se Poskytovatele služeb v rámci Webových stránek, a to pro účely jejich propagace, fungování a rozvoje.

ÚČET A PROFIL POSKYTOVATELE SLUŽEB

 1. Pro řádné poskytování nebo pro umožnění poskytování Služeb (nabízení licence k používání Grafik) prostřednictvím Webových stránek je Poskytovatel služeb povinen založit Účet. Založení a vedení Účtu vyžaduje (i) plnou způsobilost k právním úkonům nebo – u fyzických osob – k právním činnostem, (ii) předání vlastních, pravdivých a kompletních údajů a jejich aktualizaci v případě změn, (iii) plnou odpovědnost Poskytovatele služeb za Účet, včetně přístupu k němu a k informacím v něm shromážděných, a rovněž (iv) dodržování Provozního řádu a souvisejících ustanovení zákona.
 2. Obsah Profilu Poskytovatele služeb nesmí obsahovat informace vyzývající k transakcím prováděným mimo Webové stránky. Administrátor si vyhrazuje právo odstranit Profil Poskytovatele služeb, který je v rozporu s Provozním řádem a se zákony nebo který má negativní vliv na image Webových stránek.
 3. Administrátor si vyhrazuje právo pozastavit a/nebo odstranit Účet, pokud Poskytovatel služeb poruší ustanovení Provozního řádu nebo ustanovení platných zákonů, včetně ustanovení týkajících duševního vlastnictví, poskytování služeb elektronickou cestou a spotřebitelských práv. Administrátor si navíc vyhrazuje právo pozastavit nebo odstranit Účet Uživatele a znemožnit mu přístup k Webovým stránkám, pokud jednání Uživatele bude poškozovat Webové stránky a/nebo jiné Uživatele.
 4. Administrátor si vyhrazuje možnost dočasně pozastavit Účet nebo zablokovat přístup k některým službám poskytovaným Webovými stránkami v případě zjištění, že je ohrožena bezpečnost Účtu nebo Webových stránek.

OBJEDNÁNÍ SLUŽBY

 1. Veškeré Grafiky, včetně Grafik získaných z externích digitálních knihoven nebo z jiných legálních zdrojů, včetně cen a dalších informací, které jsou zobrazeny na Webových stránkách, znamenají pozvánku Zákazníka k uzavření Smlouvy s Poskytovatelem služeb. Objednávku může Zákazník podávat prostřednictvím internetového systému konfigurace služeb a obsluhy objednávek, který patří Administrátorovi a který je na Webových stránkách dostupný on-line.
 2. Zákazník podává objednávku na poskytování Služby na Webových stránkách. Ve výjimečných případech, jako jsou mimo jiné nefunkční Webové stránky znemožňující podání objednávky, lze objednávku podat e-mailovou zprávou zaslanou na adresu Administrátora.
 3. Pro podání objednávky Zákazník:
  1. vybírá z katalogu Administrátora Grafiku a Poskytovatele služeb, který zajistí Službu u vybrané Grafiky; a poté
  2. konfiguruje vybranou Grafiku pomocí mechanismů dostupných na Webových stránkách stanovením tiskových parametrů (mimo jiné snímek, rozměry, grafické efekty a materiál), na jaké má být Grafika optimalizována; a nakonec
  3. uvede své kontaktní údaje za účelem dokončení Smlouvy.
 4. Na základě parametrů stanovených Zákazníkem Poskytovatel služeb předloží Zákazníkovi podrobné smluvní podmínky, včetně minimálně ceny Služby, termínu realizace Služby a zásady pro vrácení zboží a reklamace. Ceny Služby jsou uváděny včetně DPH.
 5. Pokud Grafika vybraná Zákazníkem pochází ze sbírek externí digitální knihovny, získává Zákazník prostřednictvím Webových stránek nezbytná oprávnění k vybrané Grafice od dané digitální knihovny (podrobná licenční smlouva stanovující povolený způsob používání Grafiky Zákazníkem je dostupná na kartě dané Grafiky) a předává ji Poskytovateli služeb za účelem poskytnutí Služby. Poskytovatel služeb každopádně poskytováním Služby v rámci Webových stránek souhlasí s dodržováním licenčních podmínek a prohlašuje, že bude Grafiku používat výhradně jménem Zákazníka za účelem poskytnutí Služby. Zákazník bere na vědomí, že Grafiku může používat pouze k osobním účelům, bez možnosti ji sublicencovat, rozmnožovat, používat ke komerčním důvodům a k dále s ní obchodovat.
 6. Podání objednávky je pro Zákazníka právně závazné.

ODMĚNA, POPLATKY A PROVIZE

 1. Služby, které Administrátor poskytuje Poskytovatelům služeb, jsou zpoplatněny.
 2. Platby za objednané Služby probíhají prostřednictvím systémů elektrotechnických plateb nebo přímo na bankovní účet Poskytovatele služeb.
 3. Podrobné zásady týkající se poplatků a provizí platných u Webových stránek obsahuje Příloha č. 2 tohoto Provozního řádu.

SOUKROMÍ A DŮVĚRNOST

 1. Zásady ochrany osobních údajů Webových stránek („Zásady ochrany osobních údajů“) jsou uvedeny v Příloze č. 1 Provozního řádu a tvoří jeho součást. Uživatel svým souhlasem s podmínkami Provozního řádu současně souhlasí se způsobem, jakým Administrátor nakládá s údaji předanými v rámci Webových stránek. Osobní údaje jsou zpracovávány, včetně sdílení, podle zásad a formou stanovenou platnými zákony.
 2. Osobní údaje, adresy a údaje týkající se plateb Zákazníka budou Poskytovateli služeb předávány pouze za účelem plnění Smlouvy nebo také třetím osobám v případě okolností popsaných Zásadách ochrany osobních údajů.
 3. Administrátor může shromažďovat údaje týkající se popularity a používání jednotlivých prvků Webových stránek. Tyto údaje budou zpracovávány pouze anonymně a hromadně.
 4. Pokud to nevyžadují platné zákony, je bez souhlasu Administrátora nepřípustné sdílet a používat jakékoliv informace související s fungováním Webových stránek, které jsou dostupné výhradně Uživatelům, a to včetně osobních údajů jiných Uživatelů, organizačních, technologických, technických řešení a know-how Webových stránek a Administrátora, a rovněž údajů o příjmech z transakcí na Webových stránkách.

ODPOVĚDNOST ADMINISTRÁTORA A UŽIVATELŮ

 1. Administrátor není odpovědný za jednání a nedbalost Uživatelů. Zejména Administrátor není odpovědný za porušování autorských práv a jiných práv Uživatelů nebo třetích osob ze strany Uživatelů.
 2. Administrátor není odpovědný za kvalitu, bezpečnost nebo legálnost Služby, schopnost Poskytovatelů služeb ji náležitě poskytovat ani za neplnění nebo porušování povinností, které na sebe v rámci Webových stránek Uživatelé převzali. Administrátor se podle možností snaží ověřovat údaje týkající se Služeb a přijímat nezbytná opatření za účelem eliminování nelegálního jednání nebo jednání, které je v rozporu s tímto Provozním řádem.
 3. Administrátor dohlíží nad řádným dokončením transakcí uzavíraných v rámci Smluv. K dokončení Smlouvy může nedojít pouze ve výjimečných a odůvodněných případech, například tehdy, když Poskytovatel služeb ukončil spolupráci s Administrátorem týkající se používání Webových stránek.
 4. Administrátor není odpovědný za poruchy při fungování Webových stránek způsobené vyšší mocí, poruchou techniky nebo nepovoleným zásahem Uživatelů, ani za škody, které by mohly vzniknout na majetku Uživatele v důsledku chybného fungování Webových stránek.
 5. V maximálním, zákonem povoleném rozsahu, Administrátor vylučuje svou odpovědnost a rovněž odpovědnost svých pracovníků, spolupracovníků nebo subdodavatelů, která souvisí s Webovými stránkami, ať už se jedná o odpovědnost smluvní, přestupkovou nebo jinou, a to jak týkající se ztrát, tak i ušlého nebo očekávaného zisku.
 6. Uživatel se zavazuje zprostit Administrátora veškeré odpovědnosti a uhradit veškeré náklady, výdaje a nároky vzniklé nebo soudně uložené Administrátorovi v souvislosti s řízením probíhajícím proti Administrátorovi z příčin, které se týkají Uživatele. Uživatel se kromě toho zavazuje poskytnout Administrátorovi veškerou pomoc při účinném vymáhání práv nebo při ochraně před nároky jiných Uživatelů nebo třetích osob v záležitostech jakkoliv se týkajících Uživatele.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ADMINISTRÁTORA

 1. Uživatel bere na vědomí a akceptuje, že všechna práva k Webovým stránkám náležejí Administrátorovi. Je zakázáno tato práva, včetně práv duševního vlastnictví, využívat jinak než v (i) rámci Webových stránek a (ii) v souladu s Provozním řádem a platnými zákony.
 2. Webové stránky, její jednotlivé součásti (včetně grafických rozhraní uživatele), texty (včetně Provozního řádu), navigační řešení, výběr a uspořádání obsahu zobrazeného na Webových stránkách, grafické prvky, kompilace a zpracování materiálů, podléhají právní ochraně příslušející zvláště databázím, počítačovým programům, grafickým dílům apod. Ochrana se vztahuje rovněž na všechny materiály, které Administrátor zasílá Uživatelům elektronickou cestou, zejména prostřednictvím elektronické pošty. Úpravy, kopírování, distribuce, předávání, zobrazování, zasílání, přetisk, sublicencování, tvorba souhrnných prací z materiálů bez souhlasu Administrátora jsou zakázány a při porušení zákazu budou následovat příslušné právní kroky Administrátora.
 3. Stahování, využívání a zpracování obsahu Webových stránek, včetně pomocí internetových robotů nebo jiných automatických systémů pro stahování dat z Webových stránek, bez souhlasu Administrátora znamená porušení Provozního řádu.
 4. Označení Administrátora, včetně ochranných známek, zejména označení „Pixers“ v jakýchkoliv dokumentech nebo pro jakékoliv účely s výjimkou případů, o nichž se hovoří v Provozním řádu, může Uživatel použít výhradně na základě písemného souhlasu Administrátora.
 5. Uživatel má plnou materiální odpovědnost za škodu způsobenou Administrátorovi v důsledku použití vlastnictví Administrátora bez jeho souhlasu nebo v rozporu s Provozním řádem nebo platnými zákony.

UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Služby v rámci Webových stránek jsou Administrátorem poskytovány po dobu neurčitou.
 2. Administrátor může s Uživatelem ukončit smlouvu, týkající se vedení Účtu nebo poskytování jiných služeb, a to s okamžitou platností. Za dodržení podmínky předcházející věty, pokud je to možné, navzdory ukončení smlouvy s Administrátorem, je Poskytovatel služeb povinen poskytnout Službu v souladu s přijatou objednávkou Zákazníka.
 3. Uživatel může zrušit používání Webových stránek kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, přičemž bude respektovat závazky přijaté před podáním prohlášení o odstoupení a o svém odstoupení bude Administrátora informovat písemně na adresu: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom.

KONTAKT A REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. Uživatel může Administrátora kontaktovat kvůli službám Administrátorem poskytovaných v rámci Webových stránek, a to:
  1. písemně na adresu: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom, nebo
  2. pomocí odkazu „kontakt“, dostupného na Webových stránkách.
 2. Reklamaci služeb, poskytovaných Administrátorem Uživatelům v rámci Webových stránek, lze podat v elektronické formě pomocí odkazu „kontakt“ dostupného na Webových stránkách nebo písemně na adresu: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom. Reklamace musí obsahovat minimálně identifikační údaje Uživatele, včetně e-mailové adresy, status Uživatele na Webových stránkách a specifikaci hlášených výhrad.
 3. Pokud je třeba údaje nebo informace poskytnuté v reklamačním řízení ještě před projednáním reklamace doplnit, požádá Administrátor osobu podávající reklamaci o příslušné a požadované doplnění.
 4. Reklamaci splňující požadovanou formu Administrátor projedná do 14 dní ode dne jejího obdržení.
 5. Odpověď na reklamaci je zasílána na e-mailovou adresu uvedenou v reklamačním formuláři.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

 1. Veškeré spory související se službami poskytovanými Uživatelům Administrátorem na základě Provozního řádu budou rozhodovány soudem příslušným podle sídla Administrátora.
 2. Za dodržení podmínky odst. 1 tohoto článku může Uživatel, jako spotřebitel chráněný zákony Evropské unie, využít mimosoudní způsoby projednávání reklamací a vymáhání odškodného. Při smírném řešení sporů týkajících internetových nákupů může Uživatel podat svou stížnost např. prostřednictvím unijní internetové platformy ODR, dostupné na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 3. Pokud kterékoliv z ustanovení Provozního řádu bude považováno za neplatné nebo neúčinné na základě pravomocného výroku, zůstanou ostatní ustanovení v platnosti a budou vymahatelná.
 4. Administrátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah Provozního řádu a spustit novou verzi Webových stránek, aniž by to musel zdůvodňovat. Změnu Provozního řádu nebo verze Webových stránek administrátor okamžitě oznámí. Uživatel je oprávněn ukončit používání Webových stránek, dojde-li ke změně verze nebo změně Provozního řádu, a to okamžitě po obdržení oznámení. Dalším používáním Webových stránek Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s učiněnými změnami.
 5. Prohlášení o ukončení používání Webových stránek musí mít písemnou formu a musí být zasláno na následující adresu Administrátora: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London SW20 8DN, United Kingdom. Následkem ukončení používání je, podle uvážení Administrátora, zablokování přístupu k Webovým stránkám nebo omezení funkčnosti, pozastavení nebo odstranění Účtu.
 6. Provozní řád nabývá platnosti dnem vyhlášení na Webových stránkách. Smlouvy uzavřené mezi Uživateli a Administrátorem před dnem nabytí platnosti Provozního řádu se řídí jeho ustanoveními okamžikem schválení Provozního řádu Uživatelem.
 7. Veškerá práva vyplývající z Provozního řádu budou přenesena rovněž na právní nástupce Administrátora.

PŘÍLOHY

Nedílnou součástí Provozního řádu jsou následující přílohy

PŘÍLOHA Č. 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příloha je dostupná zde.

PŘÍLOHA Č. 2. VYÚČTOVÁNÍ ČÁSTEK MEZI POSKYTOVATELEM SLUŽEB A ADMINISTRÁTOREM.

 1. Používání Webových stránek Uživateli, kteří vystupující jako Zákazníci, je bezplatné.
 2. Administrátor vybírá od Poskytovatele služeb náležitou odměnu za služby poskytované v rámci Webových stránek ve formě provizí z běžných příjmů za objednávky Zákazníků. Výše provize je stanovována individuálně na základě jednání mezi Administrátorem a Poskytovatelem služeb.
 3. Vyúčtování mezi Administrátorem a Poskytovatelem služeb se provádí na žádost Poskytovatele služeb (minimálně však jednou měsíčně) na bankovní účet Poskytovatele služeb, uvedený Poskytovatelem služeb v jeho Účtu.
 4. Neuvedl-li ve svém účtu Poskytovatel služeb číslo bankovního účtu, provede Administrátor převod částky, až Poskytovatel služeb doplní číslo bankovního účtu a oznámí to Administrátorovi v e-mailové zprávě.
 5. Vyúčtovávány jsou pouze ty Smlouvy, které byly dokončeny v okamžiku, kdy Administrátor provádí vyúčtování.