OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU • Pixers® • Žijeme pro změnu

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU

ÚVOD

Polská verze těchto obchodních podmínek byla přeložena do dalších jazyků pouze pro vaše pohodlí. V případě rozdílu mezi polskou verzí a jejími překlady do dalších jazyků je polská verze nadřazená. V Obchodních podmínkách naleznete pravidla používání Portálu, práva a závazky a rozsah odpovědnosti Prodejce a Uživatelů. Používáním Portálu přijímáte všechna ustanovení Obchodních podmínek.

DEFINICE

Pokaždé, když se v Obchodních podmínkách vyskytnou výrazy psané s velkým písmenem, musí být chápány tak, jak jsou navrženy:

 1. Správce / Prodejce – Rayden Earth Ltd.3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH Great Britain , nebo jeho právní nástupce, spravující Portál.
 2. Grafika – grafický soubor, obrázek nebo fotografie prezentovaná a licencovaná v rámci Portálu za účelem umožnění poskytnutí Služby.
 3. Program 365 – program „365 na vrácení“, v rámci kterého Uživateli přináleží právo na vrácení objednané Služby v termínu jednoho roku ode dne dodání objednávky bez uvedení důvodu.
 4. Portál – internetový portál fungující na internetové adrese pixers.cz, provozovaný za účelem umožnit poskytování Služeb Prodejcem Uživateli za využití Grafik získaných z legálních zdrojů.
 5. Smlouva – smlouva uzavřená mezi Prodejcem a Uživatelem prostřednictvím Portálu na poskytnutí Služby.
 6. Služba – služba grafického návrhu poskytnutá Prodejcem na věc Uživatele v rámci Portálu, spočívající v optimalizaci Grafiky poskytnuté Uživatelem během podávání objednávky, podle jím uvedených požadavků.
 7. Uživatel – plnoletá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, a také neplnoletá osoba ve věku do 16 let a/nebo nedisponující plnou způsobilostí k právním úkonům, za podmínky získání souhlasu zákonného zástupce, která má přístup k Službám nabízeným Portálem, může uskutečnit zakoupení Služby.
 8. Voucher – elektronická poukázka na zboží vydaná na doručitele v souladu s definicí obsaženou v Obchodních podmínkách dárkových karet Pixers.

TECHNICKÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU

 1. Uživatel bere na vědomí a přijímá, že se minimální technické podmínky používání Portálu jsou společně:
 2. a. funkční a vhodná telekomunikační koncová zařízení (počítač, tablet, smartphon a podobné) s přístupem k internetu, umožňující zobrazení grafického rozhraní uživatele Portálu; b. nainstalovaný a aktualizovaný internetový prohlížeč: Microsoft Internet Explorer 8.0 nebo jeho novější verze, Mozilla Firefox 20.0 nebo jeho novější verze, Apple Safari 4.0 nebo jeho novější verze a Google Chrome 23.0 nebo jeho novější verze; c. aktivní emailový účet; d. zapnutá podpora Javascript a textových souborů cookies.
 3. Portál ukládá textové soubory cookies. „Cookie“ je malá informace umístěná na požadavek serveru (first-party cookie) do telekomunikačního koncového zařízení (např. do počítače, smartphonu apod) Uživatele během návštěvy Portálu, kterou může server při opětovném spojení se s tímto zařízením přečíst. Ukládání souborů cookies nevyvolává změny konfigurace v zařízeních Uživatele ani v software na těchto zařízení instalovaném.
 4. Portál ukládá tyto druhy cookies:
 5. a. dočasné – uchovávané v telekomunikačním koncovém zařízení Uživatele pouze po dobu návštěvy internetové stránky Portálu, do zavření prohlížeče nebo do chvíle odhlášení se z Portálu; a také b. stálé – uchovávané v telekomunikačním koncovém zařízení Uživatele po určitou dobu do chvíle jejich odstranění Uživatelem.
 6. Portál používá mechanismus souborů cookies za účelem: (i) usnadnění navigace na stránkách Portálu, včetně uchování relace Uživatele, takže ten není nucen se na každé podstránce znovu přihlašovat; (ii) ověření a rozvoje nabídky, včetně uzpůsobení obsahu Portálu preferencím Uživatele; a rovněž (iii) pro statistické účely.
 7. Uživatel vyjadřuje souhlas s používáním cookies třetích stran (third-party cookies) za účelem (i) představení multimediálního obsahu na internetových stránkách Portálu, které jsou získávány z externího internetového portálu; (ii) shromažďování obecných a anonymních statistických dat pomocí analytických nástrojů; a také (iii) používání interaktivních funkcí za účely popularizace Portálu prostřednictvím sociálních sítí.
 8. Uživatel má možnost určit podmínky používání souborů cookies prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. Především může každý Uživatel vypnout mechanismus cookies v internetovém prohlížeči svého telekomunikačního koncového zařízení. Vypnutí mechanismu může ale zapříčinit ztížení nebo znemožnění používání Portálu.
 9. Více o souborech cookies v Zásadách ochrany osobních údajů, která je Přílohou č. 1 Obchodních podmínek.

PRÁVNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU

 1. Pokud obchodní podmínky neuvádějí jinak, je Uživatel oprávněn používat Portál pouze v rámci jeho cíle a funkcí za podmínek, mimo jiné, (i) dodržení platného práva, v každém rozsahu podstatného pro správné, úplné a nenarušené fungování Portálu, (ii) zdržet ze zásahů do Portálu, ať už zavedením viru a dalšího škodlivého softwaru, nebo neoprávněnou reprodukcí, převodem nebo využitím zdrojových kódů nebo jiných obchodních tajemství, a rovněž (iii) zdržení se přidávání obsahu nelegálního charakteru do Portálu a používání prvků Portálu, včetně označení podniku, zboží, služeb a jiných chráněných předmětů duševního vlastnictví nezákonným způsobem
 2. Obsahy, data nebo jiné informace dodané Uživatelem do Portálu, včetně těch nacházejících se na Účtu, jsou jeho majetkem, a v každém případě je za ně Uživatel plně odpovědný, obzvláště za soulad těchto informací se zákonem a Obchodními podmínkami a za jejich používání v rámci Portálu. Uživatel umístěním takovýchto informací v rámci Portálu opravňuje Portál k jejich používání za účelem zajištění plné funkčnosti Portálu.
 3. Portál si vyhrazuje na žádost Uživatele právo zablokovat, odstranit nebo jinak zamezit přístup k obsahu, údajům a informacím uchovávaným v rámci Portálu v případě obdržení úředního oznámení nebo důvěryhodné zprávy o nelegálním charakteru takových nebo s nimi spojených aktivit, nebo v dalších případech zmíněných Obchodními podmínkami nebo platným právem.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Správce vyvíjí důkladnou snahu, aby Portál naplňoval očekávání Uživatelů, ale nezaručuje, že je tento bez chyb nebo závad. Pokud tomu nebrání závazná ustanovení zákona, Správce vylučuje svou odpovědnost ze záruky, právní záruky nebo jiné, které mohou vyplývat z jejích nedokonalostí. Toto ustanovení se nevztahuje na Uživatele, kteří jsou spotřebiteli (toto ustanovení je závazné na území Evropské unie).
 2. Uživatelé přijímají, že Portál může zahrnovat spojení s externími portály, internetovými stránkami a aplikacemi, které nejsou ve vlastnictví, ani jinak závislé na nebo kontrolované Správcem. Uživatelé potvrzují, že přístup k Portálu může nastat pomocí nástrojů nebo služeb třetích stran. V každém případě je připojení nebo používání zdrojů a zařízení třetích stran na náklady a riziko Uživatele. Portál vyzývá k seznámení se s podmínkami služeb těchto třetích stran za účelem ustavení práv a závazků Uživatele.
 3. Prodejce přijímající k realizaci objednávku Uživatele, prohlašuje a ujišťuje, že disponuje vhodnými profesionálními schopnostmi a technickými možnostmi pro poskytnutí Služby v souladu s objednávkou Uživatele.
 4. Prodejce se zavazuje nepředávat Uživateli reklamní informace, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu www stránky, číslo Skype apod. ani žádným jiným způsobem umožnit komunikaci mezi nimi, kromě té prostřednictvím Portál nebo vybízet k transakci mimo Portál.
 5. Uživatel, který je spotřebitelem, prohlašuje, že uskutečnění a uhrazení objednávky v Portálu a poskytnutí Služby prodejce se v úplnosti pojí se ztrátou Uživatelových oprávnění k odstoupení od smlouvy uzavřené mimo provozovnu společnosti nebo na dálku ve smyslu čl. 27 zákona o právech spotřebitele. Výše uvedené je zřejmé z obsahu čl. 38 bod 1 zákona o právech spotřebitele.

OBJEDNÁNÍ SLUŽBY

 1. Veškeré Grafiky, včetně těch získaných z externích digitálních knihoven nebo z dalších legálních zdrojů, spolu s cenami a dalšími informacemi, prezentované v Portálu představují vyzvání Uživatele k uzavření smlouvy. Objednávku může Uživatel podávat prostřednictvím internetového systému konfigurace služeb a obsluhy objednávek, dostupným online v Portálu prostřednictvím zaregistrovaného účtu nebo jako nezaregistrovaný uživatel.
 2. Uživatel skládá objednávku na poskytnutí Služby na internetové stránce Portálu. Ve výjimečných případech, jako jsou mj. nesprávné fungování Portálu a nemožnost dokončení objednávky jeho prostřednictvím, může podání objednávky nastat pomocí e-mailové zprávy zaslané na adresu Prodejce.
 3. Pro podání objednávky Uživatel:
 4. a. vybere Grafiku z katalogu Portálu, na kterou Prodejce poskytne Službu; a následně b. vybranou Grafiku konfiguruje pomocí mechanismů dostupných v Portálu, kterými stanoví parametry tisku (mj. oříznutí, rozměry, grafický efekt a materiál), dle nichž má být zvolená Grafika upravena; na závěr c. uvede své kontaktní údaje za účelem dokončení Smlouvy.
 5. Na základě parametrů poskytnutých Uživatelem představí Prodejce Uživateli podrobné podmínky Smlouvy, včetně alespoň ceny Služby, termínů realizace Služby a politiky vrácení a reklamací. Ceny Služby jsou cenami s DPH.
 6. Pokud Grafika vybraná Uživatelem pochází ze sbírek externí digitální knihovny, Prodejce prostřednictvím Portálu získává nezbytná oprávnění k vybrané Grafice od dané digitální knihovny (podrobná licenční smlouva definující přípustný způsob používání Grafiky Uživatelem je dostupná na kartě dané Grafiky) a předává ji Prodejci za účelem provedení Služby. V každém případě Prodejce svým přistoupením k realizaci Služby v rámci Portálu tímto zároveň souhlasí s dodržováním podmínek licence a prohlašuje, že bude využívat Grafiku výhradně jménem Uživatele za účelem realizace Služby. Uživatel pak bere na vědomí, že Grafiku lze využít jen k osobním účelům, bez možnosti sublicencování, reprodukování, využívání pro komerční účely a jejího opětovného uvedení do obratu.
 7. Podání objednávky Uživatelem je právně závazné.

ODMĚNA, POPLATKY A PROVIZE

 1. Služby poskytované Prodejcem jsou zpoplatněny.
 2. Platby za objednané Služby jsou prováděny prostřednictvím systémů elektronických plateb nebo přímo na bankovní účet Prodejce.
 3. Podrobná pravidla týkající se poplatků a provizí platných na Portálu obsahuje Příloha 2 k Obchodním podmínkám.

SOUKROMÍ A DŮVĚRNOST

 1. Zásady ochrany osobních údajů Portálu („Zásady ochrany osobních údajů“) se nacházejí v příloze č. 1 k Obchodním podmínkám a tvoří jejich integrální součást. Uživatel vyjádřením souhlasu s Obchodními podmínkami souhlasí zároveň s tím, jak Správce přistupuje k jeho osobním údajům předaným v rámci Portálu. Zpracovávání údajů, včetně jejich zpřístupnění, probíhá podle pravidel a formou předpokládanou zákonem.
 2. Osobní údaje Uživatele budou předávány jen pro účely spojené s realizací Smlouvy nebo třetím osobám v případě, že se vyskytnou okolnosti popsané v Zásadách ochrany osobních údajů.
 3. Pokud to nevyžadují bezpodmínečně platné právní předpisy, není bez souhlasu Správce přípustné zveřejňování a využívání jakýchkoliv informací spojených s působením Portálu, které jsou dostupné výhradně Uživatelů, včetně především: údajů jiných Uživatelů, organizačních a technických řešení a know-how Portálu, a také údaje o příjmech z transakcí na Portálu.

ZODPOVĚDNOST PORTÁLU

 1. Portál nezodpovídá za jednání a opomenutí Uživatelů. Především nezodpovídá za poručení autorských práv a jiných práv Uživatelů nebo třetích osob Uživateli.
 2. Portál dohlíží na správnost finalizace transakcí uzavíraných v rámci Smluv. K finalizaci Smlouvy nemůže dojít jen ve výjimečných, opodstatněných případech, na příklad, když Uživatel upustil od spolupráce v rámci využívání Portálu.
 3. Správce nenese zodpovědnost za narušení provozu způsobené vyšší mocí, poruchou techniky nebo nepovoleným zásahem Uživatele a za škody, které mohly vzniknout na majetku Uživatele v důsledku vadného provozu Portálu.
 4. V nejširším právně přípustném rozsahu Správce vylučuje zodpovědnost sebe, a také svých zaměstnanců, spolupracovníků nebo subdodavatelů, spojenou s Portálem, ať už smluvní, trestní nebo jinou, ohledně ztrát, stejně jako ušlého nebo očekávaného zisku. Toto ustanovení se nevztahuje na Uživatele, kteří jsou spotřebiteli (toto ustanovení je závazné na území Evropské unie).
 5. Uživatel se zavazuje zbavit Prodejce veškeré zodpovědnosti a pokrýt veškeré náklady, výdaje a nároky vznesené nebo vysouzené Prodejcem nebo proti Prodejci v souvislosti s řízením vedeným proti Prodejci z příčin, které se týkají Uživatele. Uživatel se kromě toho zavazuje poskytnout Prodejci veškerou pomoc při efektivním vymáhání práv nebo uplatňování obrany před nároky jiných Uživatelů nebo třetích osob ve věcech, jakkoliv se týkajících Uživatelů. Toto ustanovení se nevztahuje na Uživatele, kteří jsou spotřebi-teli (toto ustanovení je závazné na území Evropské unie).

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 1. Uživatel bere na vědomí a přijímá, že všechna práva k Portálu patří Správci. Je zakázáno využívat tato práva, včetně práv duševního vlastnictví jinak, než v (i) rámci Portálu a (ii) v souladu s Obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.
 2. Portál, jeho jednotlivé části (včetně grafických rozhraní uživatele), texty (včetně Obchodních podmínek), navigační řešení, výběr a systém obsahu prezentovaného na Portálu, grafické prvky, kompilace a zpracování materiálů podléhají právní ochraně příslušející především databázím, počítačovým programů, grafickým dílům nebo jiným.
 3. Ochrana se týká také všech materiálů, které Prodejce dodá Uživatelům elektronickou cestou, především s pomocí elektronické pošty. Upravování, kopírování, distribuce, předávání, zobrazování, posílání, přetiskování, sublicencování tvorba kolektivních prací z materiálů bez souhlasu Prodejce je zakázáno a povede k učinění právních kroků Prodejcem.
 4. Stahování, využívání a zpracovávání obsahu Portálu, včetně pomoci internetových robotů nebo jiných automatických systémů stahování dat z Portálu, bez souhlasu se rovná porušení Obchodních podmínek.
 5. Použití označení, včetně obchodních známek, především označení „Pixers“, Uživatelem je zakázáno v jakýchkoliv dokumentech a pro jakékoliv účely.
 6. Uživatel nese plnou hmotnou zodpovědnost za škodu utrpěnou Prodejcem v následku použití vlastnictví bez jeho souhlasu nebo v rozporu s Obchodními podmínkami nebo platnými právními předpisy.

ROZVÁZÁNÍ SMLOUVY

Poskytování služeb v rámci Portálu má časově neomezený charakter.

KONTAKT A REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. Uživatel může kontaktovat Prodejce ve věci služeb poskytovaných v rámci Servisu ve formě:
 2. a. písemné na adrese: Rayden Earth Ltd.3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH, Great Britain nebo b. pomocí odkazu „kontakt“ dostupného na stránkách Portálu.
 3. Reklamace ve věci služeb poskytovaných v rámci Portálu lze podávat elektronickou formou pomocí odkazu „kontakt“ dostupného na stránkách Portálu nebo písemnou formou na adresu:Rayden Earth Ltd.3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH, Great Britain. Reklamace by měla obsahovat minimálně identifikační údaje Uživatele, včetně emailové adresy, stav uživatele na Portálu a popis hlášených výhrad a číslo objednávky.
 4. Pokud v reklamaci uvedené údaje nebo informace vyžadují doplnění, obrátí se Prodejce před posouzením reklamace na reklamujícího se žádostí o jejich doplnění v uvedeném rozsahu.
 5. Prodejce posoudí reklamaci ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího obdržení ve správné podobě.
 6. Odpověď na reklamaci se zasílá na e-mailovou adresu uvedenou v nahlášení reklamace nebo na adresu odesílatele uvedenou v reklamačním dopise.
 7. Reklamaci podanou v aktuálně řešené nebo již posouzení věci Prodejce ponechá bez posouzení.
 8. Prodejce nevybírá další poplatky v rámci realizace telefonických hovorů s oddělením call centra a informuje, že tyto hovory mohou být zatíženy poplatky podle ceníku operátora, jehož služby uživatel používá.
 9. Podání reklamace vylučuje možnost využít program 365.
 10. Prodejce informuje, že s ohledem na vlastnosti technologického procesu se charakter objednávky může nepatrně lišit od fakticky realizované Služby, přičemž tento rozdíl vyplývá především z takových faktorů, jako jsou technické parametry displeje nebo vybraná nastavení zobrazování. V souvislosti s výše uvedeným Prodejce určuje, že rozdíl rozsahu tolerance mezi Službou a objednávkou může představovat cca 1 %. V případě napodobení barev mezi Službou a její realizací může představovat cca 5 %.
 11. Prodejce informuje, že v případě, kdy byla objednávky na stejnou Službu provedena ve dvou nebo více samostatných objednávkách, je možný výskyt rozdílů rozsahů tolerance a reprodukování barev uvedený v odst. 9.
 12. Okolnosti uvedené v odst. 9 a 10 nepředstavují důvod pro uznání reklamace.
 13. Podání reklamace nevylučuje možnost využít oprávnění vyplývající z všeobecně platných právních předpisů.

PRGRAM „365 DNŮ NA VRÁCENÍ“

 1. Uživateli přináleží právo na využití Programu 365 za podmínek podrobně popsaných v tomto oddíle.
 2. Využití programu 365 vylučuje možnost vymáhání nároků na základě objednané Služby cestou reklamačního řízení.
 3. V rámci programu 365 Uživateli přináleží právo na vrácení objednané Služby ve lhůtě jednoho roku ode dne uhrazení objednávky, bez uvedení příčiny.
 4. Za účelem využití programu 365 je Uživatel povinen podat příslušné prohlášení s pomocí kontaktního formuláře, který se nachází v záložce „Reklamace a vrácení“ (odkaz: https://pixers.cz/reklamace/identifikacni-formular).
 5. V rámci programu 365 může být vrácena jen původní objednávka, nepoškozená, společně s kompletním obsahem. Vylučuje se právo na vrácení objednávky nesoucí viditelné stopy používání nebo mechanická poškození bez ohledu na druh a stupeň těchto poškození nebo stop používání. Náklady na vrácení objednané Služby hradí Uživatel.
 6. V případě, že Prodejce zjistí, že vrácená objednávka splňuje kritéria pro využití programu 365, má Uživatel právo na výběr jedné z následujících možností:
 7. a. oprava objednávky - podle pokynů Uživatele;
  b. realizace nové Služby Prodejcem, jejíž celková hodnota nepřekročí hodnotu vrácené objednávky;
  c. vrácení ekvivalentu ceny uhrazené Uživatelem formou Voucheru.
 8. V případě výběru způsobu popsaného v odst. 6 bodě 1 nebo 2, se Prodejce zavazuje k její realizaci ve lhůtě 14 dnů ode dne přijetí vrácení. Za okamžik realizace se považuje den odeslání opravené nebo nové objednávky na adresu Uživatele.
 9. V případě výběru způsobu popsaného v odst. 6 bodu 3 (vrácení ceny na Voucher) Prodejce:
 10. a. zavazuje se k vrácení uhrazení ceny formou vydání Voucheru Uživateli;
  b. Voucher bude odeslána na mailovou adresu Uživatele, uvedenou v kontaktním formuláři, během 14 dnů ode dne přijetí vrácení;
  c. nepřináleží právo na odstoupení od smlouvy popsané v § 6 odst. 1 Obchodních podmínek dárkových karet Pixers.
 11. Voucher uvedený v odst. 6 bodě 3 opravňuje Uživatele k opětovnému zakoupení Služeb na Portálu do nominální hodnoty uvedené na Voucheru, s výhradou odst. 10.
 12. Při provedení nákupu služby, jejíž nominální hodnota je vyšší než hodnota Voucheru, je Uživatel povinen doplatit rozdíl v ceně.
 13. Uživatele bere na vědomí, že Voucher uvedený v odst. 6 bodě 3 je platný po dobu jednoho roku, počítáno ode dne jeho odeslání na mailovou adresu uvedenou v kontaktním formuláři.
 14. V případě objednání Služby uhrazené pomocí Voucheru uvedeného v odst. 6 bodě 3, právo na využití programu 365 nepřináleží. Ustanovení tohoto odstavce nevylučují právo na podání reklamace cestou reklamačního řízení a oprávnění vyplývající ze všeobecně platných právních předpisů.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Osobní údaje Uživatelů budou Prodejce jako správcem (s výhradou odst. 2) zpracová-vány za účelem registrace a obsluhy Účtu Poskytovatele služby, a poskytování služeb dostupných na Portálu, pro marketingové účely, a také pro statistické a analytické úče-ly. V případě vyjádření příslušného souhlasu budou údaje zpracovávány také za účelem směřování marketingového obsahu vybraným kanálem. Více informací o zpracování osobních údajů Prodejcem se nachází v Zásadách ochrany osobních údajů. 2. Prodejce je správce osobních údajů uživatelů, jejichž údaje zpracovává v souvislosti se Službou/Smlouvou.

  RŮZNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré spory spojené se službami poskytovanými Prodejcem Uživateli na základě Ob-chodních podmínek budou řešeny soudem příslušným k sídlu Prodejce. Toto ustanovení se nevztahuje na uživatele, kteří jsou spotřebiteli (toto ustanovení je závazné na území Evropské unie).
 2. S výhradou obecnosti odst. 1 tohoto článku může Uživatel, který je spotřebitelem chrá-něným právem Evropské unie, použít mechanismy mimosoudního řešení reklamací a vymáhání nároků. Pokud chce využít možnosti smírčího řešení sporů týkajících se online nákupů, může Uživatel vznést svou stížnost např. prostřednictvím evropské internetové platformy ODR, dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 3. Pokud bude kterékoliv z ustanovení Obchodních podmínek uznáno za neplatné nebo neúčinné na základě pravomocného rozsudku, zůstávají ostatní ustanovení platná a vy-mahatelná.
 4. Portál si vyhrazuje právo na změnu obsahu Obchodních podmínek a spuštění nové ver-ze Portálu kdykoliv a bez nutnosti opodstatnění příčiny. Správce okamžitě vyrozumí o změně Obchodních podmínek nebo verze Portálu. Uživatel má právo upustit od použí-vání Portálu v jeho nové verzi nebo pod regulací novými Obchodními podmínkami oka-mžitě po obdržení upozornění: pokračování v používání Portálu znamení souhlas uživa-tele se zavedenými změnami.
 5. Prohlášení o upuštění od používání Portálu musí být písemnou formou doručeno na ná-sledující adresu: Rayden Earth Ltd.3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH VAT, Great Britain. Následkem rezignace je, v závislosti na využívaných službách, zablokování přístupu na Portál nebo omezení funkcí, pozastavení nebo odstranění Účtu.
 6. Obchodní podmínky vstupují v platnost v okamžiku jejich zveřejnění na Portálu. Smlouvy uzavřené mezi Uživateli a Správcem přede dnem vstupu Obchodních podmínek v platnost podléhají jejich ustanovením s okamžikem přijetí Obchodních podmínek Uži-vatelem.
 7. Veškerá práva vyplývající z Obchodních podmínek budou přináležet také právním ná-stupcům Prodejce.

PŘÍLOHY

Integrální součástí Obchodních podmínek jsou následující přílohy: PŘÍLOHA Č. 1 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DATUM AKTUALIZACE

Tyto obchodní podmínky byly změněny 07.04.2021.